Foto
Informatie over afspraken
Om behandelt te worden geschiedt uitsluitend een afspraak. Bij ons kunt u gemaakte afspraken telefonisch of per email annuleren. Afspraken die niet uiterlijk 2 werkdagen van tevoren worden geannuleerd, behoudt mondzorgpraktijk de Parel zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Bij eerste keer niet nagekomen afspraak krijgt u een waarschuwing, bij tweede keer een rekening. Bij het maken van een afspraak ontvangt u een week van te voren per email een afspraakherinnering, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraak en u bent ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid. Indien de mondhygiëniste verhinderd is dan kan het voorkomen dat een behandeling wordt overgenomen door een andere collega, mocht dit niet kunnen, dan zullen wij met u een nieuwe afspraak plannen. Mondzorgpraktijk de Parel stelt het erg op prijs als er veranderingen zijn in uw persoonlijke gegevens (adreswijziging, andere naam, telefoonnummer, emailadres, etc.) u dit z.s.m. aan ons kenbaar maakt, zodat wij dit op tijd kunnen aanpassen in ons systeem.

Gezondheidsvragenlijst
Bij het eerste bezoek (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Medewerkers bij mondzorgpraktijk de Parel hebben een beroepsgeheim. Gegevens die u ons toevertrouwd worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy, Indien deze lijst niet (volledig) is ingevuld kan geen behandeling plaatsvinden. Het kan zijn da er i.v.m. uw gezondheid speciale voorzorgmaatregelen getroffen moeten worden t.a.v. de behandeling, dit wordt dan met besproken. Wij adviseren u dan ook om ons op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent uw gezondheid en medicijnen.

Tarieven en vergoeding zorgverzekeraars
Jaarlijks worden de tarieven voor de behandelingen vastgesteld. Bij de eerste afspraak (intake) wordt een mondonderzoek uitgevoerd en de behandeling gestart, eventuele vervolg afspraken worden met u daarna besproken. In veel gevallen komt een behandeling alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heb afgesloten. Bij uw zorgverzekeraar dient u zelf vooraf te informeren of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënisten praktijk voor vergoeding in aanmerking komt.

Betalingen
De nota wordt aan u zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt indien gewenst de nota per email. In het andere geval ontvangt u de nota per post thuis. Facturen dat niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau. Indien een factuur niet voldaan is, kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door ons geannuleerd.

Rapportage en informatie
Na een behandeling stuurt de mondhygiëniste een rapportagebrief naar uw behandelend tandarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dient u dit aan ons door te geven. De mondhygiëniste kan met uw toestemming gegevens opvragen bij derden, specialisten, huisarts en tandarts.

Informatie over Behandelingen
U heeft recht op duidelijke informatie als patiënt over uw gezondheidstoestand, om op basis van de informatie die u heeft gekregen van uw zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener op inzage in uw medisch dossier. Het doel van het onderzoek en de behandeling de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.

Aantal plichten wat voor u geld, u moet de zorgverlener duidelijk en volledig infomeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen, zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de advies en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.  Wij geven de informatie over het onderzoek en de behandeling aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is , aan de patiënt en de ouders, verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is, aan de wettelijke vertegenwoordiger, ouder, mentor, gemachtigde of familie bij wilsonbekwaamheid als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen.
Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.


Klachten
Mocht u om welke reden dan ook klachten hebben over mondzorgpraktijk de Parel, dan wordt u in eerste instantie verzocht zich te wenden tot ons praktijk. Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot het informatie en klachtenbureau gezondheidszorg of de landelijke patiënten consumenten organisatie.